Ładowanie...

Regulamin rozgrywek

Regulamin rozgrywek na Magnum Arenie

Decydując się na rezerwację gry na Magnum Arenie oraz decydując się na udział w rozgrywce akceptujesz warunki niniejszego regulaminu

 

 1. Magnum Arena, zwana w dalszej części Regulaminu „Obiektem”, zarządzana jest przez Kamila Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  Magnum Kamil Zalewski z siedzibą w Gdańsku, ulica Siennicka 25B, 90-758 NIP: 9571051159, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Na terenie Obiektu prowadzona jest działalność rekreacyjno – sportowa w postaci zorganizowanych strzelań z karabinków do paintballa ASG (Airsoft), jak również w zakresie szkoleń, treningów i zawodów w tym zakresie (dalej „rozgrywki”).
 3. Klient (Klienci, osoby przebywające na obiekcie albo Uczestnik lub obserwator rozgrywki), dokonując rezerwacji i wpłacają zadatek, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Dodatkowa akceptacja następuje poprzez złożenie podpisu zawierającego swoje nazwisko, pod  treścią Regulaminu, bezpośrednio przy wejściu na teren Obiektu (dotyczy pełnoletnich Klientów). W imieniu osób niepełnoletnich zapoznanie się z treścią Regulaminu potwierdza podpisem rodzic lub opiekun prawny tejże osoby, ewentualnie osoba dorosła pod której opieką niepełnoletnich pozostaje w trakcie przebywania na terenie Obiektu. Przed wstępem na teren Obiektu Klienci i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Na terenie Obiektu Regulamin jest umieszczony w miejscach widocznych i dostępnych dla wszystkich rzeczywistych i potencjalnych Klientów.
 4. W przypadku udziału w rozgrywce grupy małoletnich, w tym młodzieży w wieku szkolnym, każdy uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w rozgrywce na terenie Obiektu. W treści zgody powinna być wyrażona zgoda na udział dziecka w rozgrywce, z wymienieniem dziecka z imienia i nazwiska, opatrzona wyraźnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego, zawierającego przynajmniej nazwiska tejże osoby.
 5. Zadaniami Instruktora z ramienia zarządzającego Obiektem są: zapoznanie i przypominanie o zasadach bezpieczeństwa, zajmowanie się kwestiami technicznymi, prawidłowe przygotowanie uczestników rozgrywki oraz przekazanie podstawowych zasad gry, a także prowadzenie rozgrywki.
 6. Uczestnikiem rozgrywki może być osoba w wieku minimum 10 lat. W wyjątkowych okolicznościach, jeśli uczestnikami są również rodzice małoletniego dopuszcza się do rozgrywki dzieci od 9 lat. Wiek dziecka potwierdzany jest legitymacją szkolną albo innym dokumentem (np. paszportem), który jednoznacznie weryfikuje wiek dziecka. W przypadku rozgrywki z udziałem małoletnich jednoczesny udział osób dorosłych w rozgrywce jest możliwy tylko w przypadku rodziców albo opiekunów prawnych takich małoletnich.
 7. Ze względów bezpieczeństwa minimalny wzrost uczestnika rozgrywki określany jest na 140cm. Wzrost mierzony jest przez Instruktora przed ewentualnym dopuszczeniem małoletniego lub dorosłego uczestnika do gry.
 8. Klient oraz uczestnik rozgrywek zobowiązany jest do przymierzenia okularów ochronnych i/lub  maski i zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących dopasowania sprzętu lub innych zastrzeżeń najpóźniej przed wejściem na pole gry.
 9. Organizator lub upoważnione przez niego osoby, w szczególności Instruktor, może pozbawić możliwości udziału w rozgrywce Uczestnika, który żąda możliwości gry w środkach ochrony osobistej nie posiadającej certyfikatów bezpieczeństwa lub nie przeznaczonego do rozgrywek paintball ASG. Zabronione jest korzystanie z ochrony oczu w formie siatki.
 10. Na miejscu, na terenie Obiektu, istnieje możliwość wypożyczenia środków prawidłowej i bezpiecznej ochrony oczu i twarzy.
 11. Na terenie Obiektu Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i Instruktorów, sygnalizacji, gwizdka sygnałowego, a także do przestrzegania obowiązków związanych z przygotowaniem się do rozgrywek.
 12. Uczestnik zapewnia, że obuwie i odzież w którym bierze udział w rozgrywce jest odpowiednie dla niego i aktywności fizycznej przez niego podejmowanej.
 13. Obowiązkiem Uczestnika jest także: przebywanie na polu gry oraz przedpolu w masce ochronnej lub ochronie oczu posiadającej odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Obowiązuje absolutny zakaz zdejmowania ochrony oczu i/lub twarzy na całym terenie pola gry w czasie całej rozgrywki. Zdjęcie ochrony oczu i/lub twarzy na terenie pola gry oraz przedpolu wyłącza odpowiedzialność Organizatora w związku z ewentualnym uszczerbkiem na zdrowiu.
 14. Instruktor lub osoba upoważniona przez Organizatora jest uprawniona do natychmiastowego przerwania rozgrywki w przypadku zdjęcia osłony oczu lub twarzy przez Klienta lub uczestnika, w szczególności gdy jest on małoletni. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy udziału takiego uczestnika w dalszej rozgrywce, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej za nie dokończenie rozgrywki.
 15. Zabronione jest przykładanie lufy karabinka bezpośrednio do drugiej osoby. Zabroniona jest walka wręcz lub uderzanie karabinkiem zarówno w pozostałych uczestników, jak i w infrastrukturę Obiektu. Zabronione jest chwytanie za karabinek innej osoby oraz używania karabinka do innych celów niż strzelanie albo celowanie. Zabronione jest oddawanie strzałów bez patrzenia oraz wychylanie karabinka zza ściany i oddawania tzw. ślepych strzałów.
 16. Zabronione jest wspinanie się na ścianki i inne elementy pola gry, przechodzenie na inne pola gry niż to zostało ustalone przed rozpoczęciem rozgrywki, a także jakiekolwiek inne zachowanie, które mogłoby spowodować kontuzję lub uszkodzenie ciała Klienta, bądź innego uczestnika rozgrywki. Organizator nie odpowiada za żadne szkody spowodowane naruszeniem wyżej wymienionych zasad przez Klienta/ Uczestnika.
 17. Osoby, które nie biorą bezpośrednio udziału w grze obowiązane są nosić okulary ochronne na terenie całego Obiektu.
 18. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Obiektu (poza polem gry i przedpolem) tylko pod opieką osób dorosłych.
 19. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości sprzętu ochronnego, którego stan techniczny pogorszył się w trakcie rozgrywki z jakiejkolwiek przyczyny powinny zostać natychmiastowo zgłoszone do Organizatora lub Instruktora.
 20. Uczestnicy powinni wystartować grę po sygnale gwizdka Instruktora i niezwłocznie zatrzymać grę po zasygnalizowaniu końca rozgrywki. Rozpoczęcie strzelania jest możliwe tylko na wyraźny sygnał Instruktora w postaci sygnału gwizdka. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność w każdym momencie, kiedy przebywają na terenie pola gry oraz na jego przedpolu. Każdy z uczestników rozgrywki ma bezwzględny obowiązek noszenia zabezpieczenia twarzy i oczu przez cały czas przebywania na terenie pola gry.
 21. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach, które zauważy na terenie Obiektu. Uczestnik ma również obowiązek do natychmiastowego powiadomienia Instruktora albo Organizatora o zaistnieniu jakiegokolwiek wypadku na terenie Pola gry albo przedpola, w szczególności uszkodzenia ciała lub infrastruktury Obiektu, przy jednoczesnym natychmiastowym przerwaniu rozgrywki. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy uczestnik powinien udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu nadejścia pomocy ze strony Organizatora.
 22. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i/lub/albo karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wyrządzone przez siebie podczas udziału w rozgrywkach lub przebywania na terenie Obiektu.
 23. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnie sprzętu zastępczego po umyślnym uszkodzeniu z winy Uczestnika sprzętu pierwotnie wypożyczonego.
 24. Obiekt jest monitorowany wizyjnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia klientów, pracowników oraz Organizatora i obiektu. Nagrania przechowywane są przez Organizatora przez okres do 5 dni wstecz, chyba że nagrany obraz stanowić ma dowód w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji termin przechowywania może ulec wydłużeniu. Klient lub uczestnik rozgrywki powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o ewentualnej potrzebie udostępnienia nagrania wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zaistnienia zdarzenia, które mogło być zarejestrowane. Po upływie terminu przechowywania zarejestrowane obrazy podlegać będą usunięciu przez nadpisanie.
 25. Klient albo uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na publikację jego wizerunku albo sylwetki zarejestrowanej podczas rozgrywki na stronie internetowej Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych udostępnianych w ramach kamapnii marketingowej, chyba, że zgłosi zastrzeżenie w tym zakresie drogą mailową, pisemną, bądź podczas dokonywania rezerwacji. Każdy Klient albo uczestnik rozgrywek ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, zebrane podczas organizacji rozgrywki przez Organizatora, jak również prawo do żądania usunięcia tychże danych, w tym dotyczących wizerunku, oraz do żądania ich poprawienia oraz usunięcia.
 26. Administratorem danych osobowych Klientów oraz uczestników rozgrywek jest Organizator.
 27. Rezerwacje – w celu potwierdzenia rezerwacji gry prywatnej klient wpłaca Organizatorowi zadatek w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wpłacona przez klienta kwota zostaje zaliczona na poczet ceny. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zaliczenie wpłaconej przez Klienta należności na poczet rozgrywki, która może się odbyć w innym, dogodnym dla Organizatora i Klienta terminie. Wpłata zadatku jest również potwierdzeniem akceptacji regulaminu rozgrywek i warunków rezerwacji.
 28. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić możliwości udziału w rozgrywce Uczestnika, który dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Instruktorów prowadzących grę. Obserwatorzy nie biorący udziału w rozgrywce, którzy nie stosują się do wymagań bezpieczeństwa oraz nakazów i wskazówek instruktorów zostaną wyproszeni z terenu pola gry lub tarasu widokowego.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Obiektu osób, które zakłócają spokój lub porządek publiczny albo zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 30. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych
 31. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 32. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Zakaz ten nie dotyczy Sali Imprezowej będącej niezależnym pomieszczeniem w obrębie Obiektu.
 33. Klient/Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję i zachowanie. Klient/Uczestnik zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć jego zdrowie w związku z udziałem w grze paintball ASG. Klient/Uczestnik zapewnia, że nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do udziału w rozgrywce paintball ASG oraz oświadcza, że nie ma żadnej kontuzji lub urazu, jak również innego schorzenia, które mogłyby spowodować pogorszenie jego stanu zdrowia na skutek udziału w rozgrywce.
 34. Organizator może odmówić udziału w rozgrywce Uczestnikowi, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jego stan zdrowia może się pogorszyć w związku z udziałem w grze lub udział w grze może stanowić zagrożenie dla stanu zdrowia Uczestnika. Odmowa udziału w rozgrywce może również być spowodowana zbyt niskim wzrostem uczestnika, bądź jego wiekiem poniżej 10 lat lub wzrostem poniżej 140cm.
 35. Organizator odmówi udziału w rozgrywce Uczestnikowi, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu. Uczestnik wobec którego istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu może zostać poproszony o poddanie się dobrowolnemu badaniu na obecność alkoholuUczestnik ma prawo do nie poddania się dobrowolnemu badaniu na obecność alkoholu i zażądania badania w obecności policji. Czas oczekiwania na badanie policji może wpłynąć na długość zarezerwowanej rozgrywki. Klientowi, ani uczestnikowi rozgrywki nie przysługuje jakakolwiek rekompensata, ani odszkodowanie w związku z badaniem trzeźwości w trybie wyżej opisanym.
 36. Uczestnik biorący udział w rozgrywce w zarezerwowanym terminie, który spożywa alkohol w trakcie gry lub w przerwach, w obiekcie lub jego obrębie nie będzie mógł kontynuować gry. W szczególnych przypadkach osoby będą wypraszane z Obiektu. Każdorazowo osoba taka jest zobowiązana do opuszczenia pola gry oraz przedpola w trybie natychmiastowym.
 37. Wszelkie naruszenia regulaminu związane ze spożywaniem alkoholu wyłączają możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów rozgrywki, a także wpłaconego zadatku.
 38. Brak wpłaty zadatku przez osobę rezerwującą bez względu na rodzaj dokumentu rozliczeniowego – skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 39. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe obowiązujące przepisy prawa cywilnego oraz przepisy Rozporządzenia RODO.
 40. Regulamin obowiązuje od dnia 7 marca 2023r. do odwołania

Szanowni Państwo :)

 

Regulamin powstał w oparciu o nasze doświadczenia. My pracujemy, Wy dostajecie fajną i bezpieczną zabawę. W skrócie chodzi o to, że:

 • Opowiemy Państwu o najważniejszych sprawach przed grą i a Instruktor przypilnuje przebiegu w trakcie.
 • Młodsi gracze niż 10 lat po prostu sobie nie poradzą z grą. Jeśli rodzice nalegają na rozgrywkę młodszego gracza – to rodzic też powinien być z nami na polu gry
 • Jeśli zdejmiesz maskę na polu gry, bez względu na to czy gra trwa czy nie – możesz kulką dostać całkowicie przypadkiem – i to jest Twoja wina że zdjąłeś maskę – ochrona oczu musi być bezwzględnie zawsze na twarzy
 • Osoby będące wyraźnie pod wpływem alkoholu stwarzają realne zagrożenie dla nas jako obsługi, dla siebie samych i dla innych graczy
 • Osoba, które z premedytacją niszczy nasz sprzęt po prostu nie otrzyma drugiego sprawnego. Jak się potkniesz, albo przypadkiem coś tam się wydarzy to nie ma problemu.
 • Jeśli nie stosujecie się do zasad gry i założeń zabawy – to sami sobie psujecie zabawę
 • Na obiekcie jest alkomat. Przychodzisz na grę wyraźnie nietrzeźwy – nie zagrasz.
 • My jako firma musimy pilnować zasad regulaminu bo to nasz obowiązek zawodowy. Nie spełnianie obowiązków zawodowych grozi odpowiedzialnością karną.
Mailowy
Mailowy
Pomoc
Pomoc
Telefoniczny
Telefoniczny
Telefoniczny
Telefoniczny
Wyznacz trasę
Kontakt
Skontaktuj się
z nami
Mailowy
Mailowy
Telefoniczny
Telefoniczny

Masz pytania?

Napisz do nas
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Znajdź swoje pytanie i odpowiedź

Prosimy o umawianie gier i wizyt :)

Na arenie jesteśmy o nieregularnych porach i nie zawsze można nas zastać. Dlatego jeśli wybierają się Państwo do nas prośba o kontakt celem umówienia spotkania :)

Godziny pracy podane w wizytówce Google są poglądowe i odnoszą się do godzin pracy telefonicznej obsługi klienta.

Ile to kosztuje ?

Cena gry jest zależna od dnia, godziny, długości rozgrywki oraz klasy sprzętu.

Przykładowe pozycje z cennika

 • 1,5h gry + przygotowania z pełnym wyposażeniem standard 0 w sobotę to 139zł/os
 • 1h gry + przygotowania z pełnym wyposażeniem standard 0 w piątek lub niedzielę 99zł/os
 • 1h gry + przygotowania z pełnym wyposażeniem w poniedziałek międy 10:00 a 15:00 to 69zł/os

Cennik szczegółowy znajduje się tutaj: [KLIKNIJ LINK]

Jak zarezerwować grę ?

Wypełnij formularz rezerwacji

Napisz do nas maila na bok@magnumarena.pl lub skontaktuj się na facebook’u

Zadzwoń pod numer: 505978511

Jak to wygląda? Jak przebiega rozgrywka ?

 1. Rozgrywki prowadzą instruktorzy, który zajmują się przygotowaniami, tłumaczeniem zasad i kwestii technicznych oraz prowadzeniem gry.
 2. Na początku przygotowujemy i ubieramy się w szatni.
 3. Pierwsza gra: rozgrzewka pozwala graczom poznać szczegóły gry przy prostej szybkiej grze.
 4. Kolejne gry to szybkie dynamiczne rozgryki typu Flagi czy Dominacje oraz zaawansowane typu Napad na bank czy Counter-Strike
 5. Po upływie czasu zdajemy sprzęt w szatni

Czy to boli ?

 • Dysponujemy dwoma poziomami mocy do wyboru: silniejsze karabinki dla pełnej adrenaliny i silniejszych wrażeń po trafieniach oraz obniżona moc dla osób szukających spokojniejszej zabawy, gdzie trafienia są bezpieczne nawet dla osób w wieku 10 lat
 • Kulka jest znacznie mniejsza niż w klasycznym paintballu. Obniżona moc karabinków dodatkowo niweluje te wrażenia do minimum z zachowaniem wystarczających paramterów zasięgu i celności

Minimalny wiek uczestnika ?

 • W grze nie powinny brać udziału osoby młodsze niż 10 lat
 • Minimalny wiek uczestnika to 10 lat
 • Gracze w wieku 10 lat są już na tyle samodzielni, że potrafią sprostać wymaganiom bezpieczeństwa, czy poziomowi trudności rozgrywek

Zostaw nam swój numer

Oddzwonimy do Ciebie w godzinach
12:00-20:00
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.